Twoje idealne wakacje
Najciekawsze miejsca na wyciągnięcie ręki.

Infolinia +48 94 355 43 69 (pon-pt, 8:00-17:00)

Warunki Umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA PORTALU INTERNETOWEGO IDEASPA.PL

 z dnia 01.03.2018 r.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.        Niniejsze Ogólne Warunki Umowy dla Portalu Internetowego Ideaspa.pl (OWU), mają zastosowanie do umów o współpracy zawieranych pomiędzy spółką Idea Spa Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Armii Krajowej 20A/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063728, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wpłaconym w całości, posiadającą NIP: 583-270-61-73 oraz REGON: 192355560 (Idea Spa Travel, IST) oraz wskazanym w umowie o współpracę podmiotem (Partner), w zakresie promowania przez IST usług Partnera oraz oferowania przez Partnera swoich usług (w szczególności pobytów wypoczynkowych, pobytów typu Spa, pobytów kuracyjnych) za pośrednictwem Portalu Internetowego Ideaspa.pl (www.ideaspa.pl; www.ideaspa.com.pl), administrowanego przez IST (Portal).

2.        OWU stanowią integralną cześć umowy o współpracy zawartej pomiędzy IST a Partnerem (Umowa o współpracy).

3.        Przed podpisaniem Umowy o współpracy Partner przedstawi IST, w formie pisemnej, propozycję usług (w ujęciu rodzajowym i ilościowym), które będą oferowane na Portalu (oferta współpracy). 

4.        W ramach Portalu IST pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Partnera Rezerwacji dokonywanych przez Użytkowników Portalu, przy czym Portal pełni jedynie funkcję platformy rezerwacyjnej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu.

5.        IST nie jest stroną Rezerwacji, ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu; nie jest pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Portalu w zakresie dokonywania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy tymi podmiotami; nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Portalu; nie jest oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą Partnera.

 

§ 2.

Przedmiot Umowy o współpracy (zobowiązania IST i Partnera)

1.        W ramach zawartej Umowy o współpracy IST zobowiązuje się do zamieszczania ofert Partnera (Oferta) na Portalu. Przed zamieszczeniem Oferty na Portalu, jej warunki zostaną uzgodnione z Partnerem e-mailowo. IST wyśle na wskazany w Umowie o współpracy adres e-mailowy osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera (Pełnomocnik), dane logowania oraz link internetowy do konta w Wewnętrznym Systemie Portalu (Wewnętrzny System Portalu) z dostępem do Oferty.

2.        IST zobowiązuje się również do pośredniczenia w przyjmowaniu, na rzecz Partnera, rezerwacji usług objętych daną Ofertą, dokonywanych przez Użytkowników Portalu (Rezerwacja) oraz do pośredniczenia w przyjmowaniu i przekazywaniu Partnerowi płatności z tytułu Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Partnera przez Użytkowników Portalu.

3.        Partner zobowiązuje się, że treść Oferty zawierała będzie wszelkie informacje, dane, oświadczenia i warunki stanowiące istotne warunki umowy, która ma być zawarta z Użytkownikiem Portalu. Partner zobowiązany jest w szczególności do podania w treści Oferty swoich pełnych i aktualnych danych (w tym nazwa/firma, siedziba, adres, NIP, KRS, REGON).

4.        Oferta winna być tak sformułowana, aby nie wprowadzać Użytkowników Portalu w błąd. Partner zobowiązany jest do wskazania w treści każdej Oferty informacji dotyczących sposobu wyboru pakietu usług w ramach danej Oferty.

5.        IST uprawniona jest do prezentowania Oferty w sposób przyjęty w danym czasie na Portalu (z uwzględnieniem stosowanego przez IST układu graficznego). W szczególności IST samodzielne decyduje, które materiały przekazane przez Partnera (Materiały) będą użyte do prezentacji Oferty.

6.        Partner zobowiązuje się do przekazania informacji o obiekcie, niezbędnych do prezentacji Oferty na Portalu.

7.        IST poinformuje Partnera, jeżeli przekazane Materiały nie będą pozwalały na ich prezentację na Portalu, z uwagi na brak informacji koniecznych do wykorzystania Materiałów, zgodnie z ustaleniami Stron, bądź z uwagi na fakt, że format lub nośnik, na którym zostały przekazane Materiały, nie spełnia wymagań technicznych Idea Spa Travel. W takim przypadku Strony ustalą wspólnie zakres Materiałów, jaki ma być uzupełniony, a także sposób i termin uzupełnienia Materiałów. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności obowiązek IST wynikający z postanowienia § 2 ust. 1 ulega zawieszeniu, do czasu skutecznego i poprawnego uzupełnienia Materiałów przez Partnera.

 

§ 3.

Prezentacja Oferty na Portalu, zmiana Oferty  i Wewnętrzny System Portalu

1.        Po uzgodnieniu warunków Oferty zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1, IST aktywuje i zamieści Ofertę na Portalu. W razie braku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami, Oferta będzie prezentowana na Portalu w czasie obowiązywania Umowy o współpracy.

2.        Partner jest związany Ofertą od chwili jej zamieszczenia na Portalu, przez cały okres jej prezentacji na Portalu, z zachowaniem prawa do wprowadzania zmian. Wszelkie zmiany Oferty w czasie jej prezentacji na Portalu nie mają zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura zmierzająca do jej dokonania została rozpoczęta przez Użytkownika Portalu (w rozumieniu postanowienia § 4 ust. 1 OWU) przed dokonaniem zmiany Oferty przez Partnera.

3.        Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec IST oraz osób trzecich (w tym Użytkowników Portalu) za treść Oferty. Partner ponosi odpowiedzialność za naruszenie na skutek lub w związku z prezentacją lub treścią Oferty obowiązujących przepisów prawa, praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

4.        W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Umowy o współpracy (w tym postanowień OWU) lub warunków Oferty, Oferta Partnera, z którą związane jest dane naruszenie, może zostać przez IST usunięta ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego informowania Partnera. W przypadku, gdy danego naruszenia nie da się przypisać do konkretnej Oferty usunięte mogą być wszystkie Oferty Partnera zamieszczone na Portalu.

5.        W ramach funkcjonowania Portalu, IST umożliwi Partnerowi korzystanie z Wewnętrznego Systemu Portalu (dalej: Wewnętrzny System Portalu) poprzez udostępnienie indywidualnych danych logowania. Partner, a także Pełnomocnik, za pomocą Wewnętrznego Systemu Portalu albo poprzez przesłanie w formie e-mail do IST odpowiedniej dyspozycji, może dokonywać zmiany liczby pakietów usług/pokoi dostępnych w Ofercie, uprzednio zamieszczonej na Portalu. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim będą zamieszczane na Portalu niezwłocznie po dokonaniu zmiany przez Partnera.

6.        Wszelkie inne, aniżeli określone w ust. 5, zmiany Oferty, dokonywane będą wyłącznie przez IST, po uprzednim poinformowaniu przez Partnera, o chęci ich dokonania. IST dokona zmian Oferty w terminie możliwie najkrótszym od zgłoszenia przez Partnera chęci zmian.

 

§ 4.

Rezerwacje, zmiana albo anulowanie rezerwacji

1.        W celu skorzystania z Oferty Partnera, użytkownik Portalu będzie uprawniony do dokonania Rezerwacji usług objętych Ofertą za Pośrednictwem Portalu. Proces rezerwacji rozpoczynał się będzie w chwili „kliknięcia” przycisku „REZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w systemie Portalu.

2.        Po dokonaniu Rezerwacji, użytkownik Portalu lub osoba korzystającą z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, uprawniony będzie do korzystania z usług Partnera, w terminie i na warunkach określonych w Rezerwacji.

3.        Partner zobowiązany jest do wskazania w treści Oferty warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez Użytkownika Portalu. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie winna być wyraźnie wskazana w treści Oferty. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem IST tj. poprzez link zawarty w potwierdzeniu Rezerwacji. Zmiany lub anulowanie Rezerwacji przez Partnera w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego ustępu nie wiążą IST i pozostają bez wpływu na wysokość Prowizji należnej IST.

4.        Zasady i warunki dokonywania Rezerwacji określone zostaną również w Regulaminie Portalu. Regulamin Portalu określał będzie zasady korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Portalu a Partnerem za pośrednictwem Portalu. Regulamin ten nie będzie stanowił natomiast ogólnych warunków umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu.

 

§ 5.

Metody i sposoby płatności za usługi Partnera

1.        Partner zobowiązany jest do wskazania w treści każdej Oferty informacji dotyczących dokonywania przez Użytkownika Portalu płatności na rzecz Partnera. Użytkownik Portalu, przy dokonywaniu Rezerwacji, uprawniony i zobowiązany będzie do dokonywania płatności za pośrednictwem IST działającego na rzecz Partnera, niezależnie od wybranej przez Użytkownika Portalu metody i sposobu płatności.

2.        Użytkownik Portalu może dokonać płatności za pomocą narzędzia płatności online poprzez wybór jednego z niżej wymienionych sposobów płatności:

a.        przelew internetowy,

b.        karta płatnicza.

3.        W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu sposobu płatności przelewem internetowym:

a.        po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową, umożliwiającą dokonanie płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, za pośrednictwem serwisu płatności online,  

b.        po dokonaniu płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w sposób określony w lit. a powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,

c.        pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,

d.        roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,

e.        IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 10 dni od daty dokonania Rezerwacji, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,

f.         w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.

4.        W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu sposobu płatności kartą płatniczą:

a.        po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową serwisu płatności online, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych do obciążenia karty płatniczej Użytkownika Portalu zadatkiem na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, to jest w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego,

b.        karta płatnicza Użytkownika Portalu zostanie obciążona zadatkiem na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji,

c.        po dokonaniu płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,

d.        pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,

e.        roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,

f.         IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 10 dni od daty dokonania Rezerwacji, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,

g.        w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.

5.        W celu uzyskania od Użytkowników Portalu akceptacji zasad i warunków dokonywania płatności, w tym dostępnych metod i sposobów płatności, zostaną one określone w Regulaminie Portalu w sposób analogiczny do powyższego.

 

§ 6.

Prowizja

1.        Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz IST wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości określonej, jako procent (%) od wartości brutto Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu, powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką (Prowizja). W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika Portalu, zgodnie z warunkami wskazanymi w Ofercie, Prowizja należna IST naliczana będzie od kwoty niepodlegającej zwrotowi na rzecz Użytkownika Portalu, powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

2.        Wartość procentowa Prowizji zostanie ustalona przez Strony w Umowie o współpracy.

3.        Prowizja należna IST rozliczana będzie w okresach miesięcznych, w ten sposób, że IST wystawi i prześle Partnerowi, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, fakturę VAT na łączną kwotę Prowizji należnej IST z tytułu wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu w poprzednim miesiącu.

4.        W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika Portalu, zgodnie z warunkami wskazanymi w Ofercie, Prowizja należna IST w kolejnych okresach rozliczeniowych, zostanie zmniejszona o wartość Prowizji, naliczonej i zapłaconej przez Partnera z tytułu Rezerwacji, które zostały następnie anulowane.

5.        Roszczenie o zapłatę Prowizji wymagalne staje się ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

6.        Zapłata Prowizji następować będzie w ten sposób, że kwota przekazywana Partnerowi przez IST z tytułu dokonanych rezerwacji, zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę Prowizji należnej IST, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. W ten sposób Strony dokonywać będą umownego potrącenia (kompensaty) wierzytelności IST względem Partnera z tytułu zapłaty Prowizji z wierzytelnościami Partnera względem IST z tytułu przekazania płatności za Rezerwację, chociażby powyższe wierzytelności Stron nie były jeszcze wymagalne.

7.        W razie gdyby sposób zapłaty określony w ust.6 nie mógł być zastosowany, Partner zobowiązany będzie do zapłaty należnego IST wynagrodzenia prowizyjnego w terminie określonym w fakturze, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

 

§ 7.

Wykonywanie usług przez Partnera

1.        Partner zobowiązuje się, w ramach wykonywania usług na rzecz Użytkownika Portalu, do przestrzegania przepisów prawa, w tym należytego wykonywania usług.

2.        Partner zobowiązuje się, że usługi objęte Ofertą oraz Rezerwacją, będą dostępne w terminach i na warunkach w nich określonych. W szczególności Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym wobec Użytkownika Portalu oraz osób korzystających z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, za brak dostępności usług/pokoi objętych Ofertą oraz Rezerwacją. W szczególności Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec ww. osób, w przypadku gdy nie jest on w stanie wykonać usług z powodu tzw. overbookingu.

3.        Partner nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak dostępności pokoi, w sytuacji gdy nadmierna ilość Rezerwacji, dokonanych za pośrednictwem Portalu, wynikała będzie z wyłącznej winy Idea Spa Travel.

4.        Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych Rezerwacją, wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym wobec Użytkownika Portalu lub osoby korzystającej z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, ponosi Partner. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień ust. 1 i 2 powyżej IST uprawniona będzie do rozwiązania Umowy o współpracy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5.        Partner nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika Portalu lub osoby korzystającej z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, w przypadku gdy Rezerwacja z winy IST nie została przekazana Partnerowi przed przyjazdem ww. osób.

6.        Reklamacje składane za pośrednictwem Portalu lub do IST, będą przekazywane niezwłocznie Partnerowi (z wyłączeniem reklamacji na usługi świadczone przez Idea Spa Travel), nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji za pośrednictwem Portalu lub do Idea Spa Travel, z zastrzeżeniem, że do ww. okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

7.        Partner zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8.

Prawa autorskie do materiałów przekazywanych przez Partnera do prezentacji Oferty

Partner oświadcza i zobowiązuje się, że będzie posiadał prawo do korzystania z wszelkich materiałów przekazywanych do prezentacji ich na Portalu (Materiały), w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). Partner zobowiązuje się również, że korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich prezentacja na Portalu nie będzie naruszać praw, ani dóbr osobistych osób trzecich.

 

§ 9.

Czas trwania Umowy o współpracy i rozwiązanie Umowy o współpracy

1.        Umowa o współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.        O ile postanowienia Umowy o współpracy (w tym niniejszych OWU) nie stanowią inaczej, Umowa o współpracy może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o współpracy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.        Rozwiązanie albo wygaśnięcie Umowy o współpracy, w jakimkolwiek trybie, nie powoduje utraty ważności lub zmiany warunków Rezerwacji, dla których procedura zmierzająca do ich dokonania została rozpoczęta przez Użytkownika Portalu przed datą rozwiązania albo wygaśnięcia. Strony zobowiązują się do wypełnienia swoich obowiązków związanych z Rezerwacjami dokonanymi przed datą rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy o współpracy.

 

§ 10.

Poufność

1.        Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, do których Strony będą miały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy, przy czym za takie informacje uważa się również informacje dotyczące Użytkowników Portalu (Informacje poufne).

2.        Strony zobowiązują się do zawiadomienia drugiej Strony w przypadku, gdy ujawnienia Informacji poufnych wymagać będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.        Obowiązku w zakresie zachowania w poufności Informacji poufnych nie dotyczą informacji, które:

a.        są powszechnie znane lub dostępne publiczne w wyniku zdarzeń innych niż naruszenie postanowień Umowy o współpracy, w tym OWU,

b.        muszą być ujawnione na mocy orzeczeń sądowych lub administracyjnych, w związku z prowadzonymi postępowaniami lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

c.        Strona ujawnia swoim doradcom prawnym, podatkowym lub księgowym.

4.        Niezależnie od postanowień ust. 1-3, Partner zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu przekazanych przez IST w związku z wykonaniem Umowy o współpracy. Partner zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych. Partner jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności, gdy użytkownik Portalu, którego dane dotyczą, wyrazi na to zgodę albo jest to niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu, w tym np. w celu wykonania obowiązków meldunkowych, pobrania opłaty klimatycznej itp.).

 

§ 11.

Zwolnienie od odpowiedzialności 

1.        Partner zobowiązuje się do zwolnienia IST z odpowiedzialności w przypadku skierowania do IST przez osobę trzecią, w tym przez Użytkownika Portalu lub osobę korzystającą z usług Partnera, jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją Umowy o współpracy, w szczególności:

a.        roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Partnera,

b.        roszczeń związanych z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a wynikających z korzystania z Materiałów, w tym w szczególności ich prezentacji na Portalu,

c.        roszczeń związanych z dostępnością usług/pokoi objętych Ofertą lub Rezerwacją;

d.        roszczeń związanych z treścią Oferty i sposobem wykonywania usług przez Partnera.

2.        Partner zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów procesowych i poza procesowych poniesionych przez IST w przypadku skierowania roszczeń wobec Idea Spa Travel przez w/w osoby.

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.        Prawem właściwym dla Umowy o współpracę i OWU jest prawo polskie.

2.        Wszelkie zmiany Umowy o współpracy dokonywane będą przez Strony w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej.

3.        Na podstawie przepisu art. 3841 Kodeksu cywilnego IST zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian bezpośrednio do treści OWU. Wszelkie zmiany OWU dokonywane będą przez IST za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu dokonania zmian, IST prześle Partnerowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony w Umowie o współpracy adres e-mailowy Pełnomocnika, treść OWU uwzględniającą zaproponowane zmiany. Partner w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości przez IST prześle do IST oświadczenia o akceptacji zmian (w formie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez IST). Zmiany będą obowiązywały od momentu otrzymania przez IST powyższego oświadczenia. Brak odpowiedzi Partnera w wyżej wymienionym terminie oznaczać będzie zgodę Partnera na zaproponowane zmiany. W tym samym terminie Partner uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o współpracy z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

4.        Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy o współpracy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Idea Spa Travel.

5.        Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich zmianach danych adresowych podanych w Umowie o współpracy. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie danych adresowych, wysłanie przesyłki pocztowej poleconej, na ostatnio podany adres uznane będzie za prawidłowe, a przesyłka uznana będzie za skutecznie doręczoną.

 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA PORTALU INTERNETOWEGO IDEASPA.PL

 z dnia 16 .02.2017 r.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1.        Niniejsze Ogólne Warunki Umowy dla Portalu Internetowego Ideaspa.pl (OWU), mają zastosowanie do umów o współpracy zawieranych pomiędzy spółką Idea Spa Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Armii Krajowej 20A/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063728, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wpłaconym w całości, posiadającą NIP: 583-270-61-73 oraz REGON: 192355560 (Idea Spa Travel, IST) oraz wskazanym w umowie o współpracę podmiotem (Partner), w zakresie promowania przez IST usług Partnera oraz oferowania przez Partnera swoich usług (w szczególności pobytów wypoczynkowych, pobytów typu Spa, pobytów kuracyjnych) za pośrednictwem Portalu Internetowego Ideaspa.pl (www.ideaspa.pl ; www.ideaspa.com.pl ), administrowanego przez IST (Portal).

2.        OWU stanowią integralną cześć umowy o współpracy zawartej pomiędzy IST a Partnerem (Umowa o współpracy).

3.        Przed podpisaniem Umowy o współpracy Partner przedstawi IST, w formie pisemnej, propozycję usług (w ujęciu rodzajowym i ilościowym), które będą oferowane na Portalu (oferta współpracy). 

4.        W ramach Portalu IST pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Partnera Rezerwacji dokonywanych przez Użytkowników Portalu, przy czym Portal pełni jedynie funkcję platformy rezerwacyjnej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu.

5.        IST nie jest stroną Rezerwacji, ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu; nie jest pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Portalu w zakresie dokonywania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy tymi podmiotami; nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Portalu; nie jest oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą Partnera.

 

§ 2.

Przedmiot Umowy o współpracy (zobowiązania IST i Partnera)

 

1.        W ramach zawartej Umowy o współpracy IST zobowiązuje się do zamieszczania ofert Partnera (Oferta) na Portalu. Przed zamieszczeniem danej Oferty na Portalu, IST wyśle na wskazany w Umowie o współpracy adres e-mailowy osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera (Pełnomocnik), dane logowania oraz link internetowy do konta w Wewnętrznym Systemie Portalu (Wewnętrzny System Portalu) z dostępem do nieaktywnej i nieopublikowanej Oferty, na podstawie którego Partner dokonywał będzie potwierdzenia prawidłowości zamieszczonych tam informacji. Oferta zostanie aktywowana i opublikowana na Portalu pod warunkiem potwierdzenia Oferty w formie zwrotnego e-maila.

2.        IST zobowiązuje się również do pośredniczenia w przyjmowaniu, na rzecz Partnera, rezerwacji usług objętych daną Ofertą, dokonywanych przez Użytkowników Portalu (Rezerwacja) oraz do pośredniczenia w przyjmowaniu i przekazywaniu Partnerowi płatności z tytułu Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Partnera przez Użytkowników Portalu.

3.        Na Portalu Partner może prezentować Oferty promocyjne, niezależnie od prezentacji Ofert, o których mowa w ust. 1. IST zobowiązuje się do prezentowania na Portalu okresowych Ofert promocyjnych Partnera (Oferta promocyjna). Przed zamieszczeniem Oferty promocyjnej na Portalu, jej warunki zostaną uzgodnione z Partnerem e-mailowo. Do potwierdzania treści, aktywowania i prezentowania Ofert promocyjnych zastosowanie znajdują postanowienia ust. 1. W przypadku wprowadzenia na Portal Oferty promocyjnej, Partner zobowiązuje się, że jej warunki, w tym ceny promocyjne oraz liczba dostępnych pakietów usług/pokoi nie będą ulegały zmniejszeniu w trakcie obowiązywania Oferty promocyjnej.

4.        Postanowienia niniejszych OWU odnoszące się do Oferty stosuje się do każdej Oferty promocyjnej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 zdanie ostatnie oraz § 3 ust. 5.

5.        Partner zobowiązuje się, że treść Oferty zawierała będzie wszelkie informacje, dane, oświadczenia i warunki stanowiące istotne warunki umowy, która ma być zawarta z Użytkownikiem Portalu. Partner zobowiązany jest w szczególności do podania w treści Oferty swoich pełnych i aktualnych danych (w tym nazwa/firma, siedziba, adres, NIP, KRS, REGON).

6.        Oferta winna być tak sformułowana, aby nie wprowadzać Użytkowników Portalu w błąd. Partner zobowiązany jest do wskazania w treści każdej Oferty informacji dotyczących sposobu wyboru pakietu usług w ramach danej Oferty.

7.        IST uprawniona jest do prezentowania Oferty w sposób przyjęty w danym czasie na Portalu (z uwzględnieniem stosowanego przez IST układu graficznego). W szczególności IST samodzielne decyduje, które materiały przekazane przez Partnera (Materiały) będą użyte do prezentacji Oferty.

8.        Partner zobowiązuje się do przekazania informacji o obiekcie, niezbędnych do prezentacji Oferty na Portalu (Checklista).

9.        IST poinformuje Partnera, jeżeli przekazane Materiały nie będą pozwalały na ich prezentację na Portalu, z uwagi na brak informacji koniecznych do wykorzystania Materiałów, zgodnie z ustaleniami Stron, bądź z uwagi na fakt, że format lub nośnik, na którym zostały przekazane Materiały, nie spełnia wymagań technicznych Idea Spa Travel. W takim przypadku Strony ustalą wspólnie zakres Materiałów, jaki ma być uzupełniony, a także sposób i termin uzupełnienia Materiałów. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności obowiązek IST wynikający z postanowienia § 2 ust. 1 ulega zawieszeniu, do czasu skutecznego i poprawnego uzupełnienia Materiałów przez Partnera.

 

§ 3.

Prezentacja Oferty na Portalu, zmiana Oferty  i Wewnętrzny System Portalu

 

1.        Po potwierdzeniu przez Partnera treści Oferty zgodnie z wymogami postanowień § 2 ust. 1 i 3, IST aktywuje i zamieści Ofertę na Portalu. W razie braku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami, Oferta będzie prezentowana na Portalu w czasie obowiązywania Umowy o współpracy.

2.        Partner jest związany Ofertą od chwili jej zamieszczenia na Portalu, przez cały okres jej prezentacji na Portalu, z zachowaniem prawa do wprowadzania zmian. Wszelkie zmiany Oferty (w szczególności, co do ceny lub zakresu usług), w czasie jej prezentacji na Portalu, nie mają zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura zmierzająca do jej dokonania została rozpoczęta przez Użytkownika Portalu (w rozumieniu postanowienia § 4 ust. 1 OWU) przed dokonaniem zmiany Oferty przez Partnera.

3.        Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec IST oraz osób trzecich (w tym Użytkowników Portalu) za treść Oferty. Partner ponosi odpowiedzialność za naruszenie na skutek lub w związku z prezentacją lub treścią Oferty obowiązujących przepisów prawa, praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

4.        W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Umowy o współpracy (w tym postanowień OWU) lub warunków Oferty, Oferta Partnera, z którą związane jest dane naruszenie, może zostać przez IST usunięta ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego informowania Partnera. W przypadku, gdy danego naruszenia nie da się przypisać do konkretnej Oferty usunięte mogą być wszystkie Oferty Partnera zamieszczone na Portalu.

5.        W ramach funkcjonowania Portalu, IST umożliwi Partnerowi korzystanie z Wewnętrznego Systemu Portalu (dalej: Wewnętrzny System Portalu) poprzez udostępnienie indywidualnych danych logowania. Partner, a także Pełnomocnik, za pomocą Wewnętrznego Systemu Portalu albo poprzez przesłanie w formie e-mail do IST odpowiedniej dyspozycji, może dokonywać zmiany liczby pakietów usług/pokoi dostępnych w Ofercie, uprzednio zamieszczonej na Portalu. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wymagają akceptacji IST i będą zamieszczane na Portalu w ciągu 24 godzin po dokonaniu zmiany przez Partnera, z zastrzeżeniem, że do okresu 24 godzin nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają postanowieniom § 2 ust. 1 i 3, a w szczególności postanowieniu § 2 ust. 3 zd. 4.

6.        Wszelkie inne, aniżeli określone w ust. 5, zmiany Oferty, dokonywane będą wyłącznie przez IST, po uprzednim poinformowaniu przez Partnera, o chęci ich dokonania. Do trybu zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 2 ust. 1 i 3, poza postanowieniem § 2 ust. 3 zd. 4, które stosowane jest wprost. IST dokona zmian Oferty w ciągu 24 godzin, od chwili zgłoszenia przez Partnera chęci zmian, z zastrzeżeniem, że do okresu 24 godzin nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 

§ 4.

Rezerwacje, zmiana albo anulowanie rezerwacji

 

1.        W celu skorzystania z Oferty Partnera, użytkownik Portalu będzie uprawniony do dokonania Rezerwacji usług objętych Ofertą za Pośrednictwem Portalu. Proces rezerwacji rozpoczynał się będzie w chwili „kliknięcia” przycisku „REZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w systemie Portalu.

2.        Po dokonaniu Rezerwacji, użytkownik Portalu lub osoba korzystającą z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, uprawniony będzie do korzystania z usług Partnera, w terminie i na warunkach określonych w Rezerwacji.

3.        Partner zobowiązany jest do wskazania w treści Oferty warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez Użytkownika Portalu. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie winna być wyraźnie wskazana w treści Oferty. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem IST tj. poprzez link zawarty w potwierdzeniu Rezerwacji. Zmiany lub anulowanie Rezerwacji przez Partnera w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego ustępu nie wiążą IST i pozostają bez wpływu na wysokość Prowizji należnej IST.

4.        Zasady i warunki dokonywania Rezerwacji określone zostaną również w Regulaminie Portalu. Regulamin Portalu określał będzie zasady korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Portalu a Partnerem za pośrednictwem Portalu. Regulamin ten nie będzie stanowił natomiast ogólnych warunków umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu.

 

§ 5.

Metody i sposoby płatności za usługi Partnera

 

1.        Partner zobowiązany jest do wskazania w treści każdej Oferty informacji dotyczących dokonywania przez Użytkownika Portalu płatności na rzecz Partnera. Użytkownik Portalu, przy dokonywaniu Rezerwacji, uprawniony i zobowiązany będzie do dokonywania płatności za pośrednictwem IST działającego na rzecz Partnera, niezależnie od wybranej przez Użytkownika Portalu metody i sposobu płatności.

2.        Dostępne dla danej Oferty metody i sposoby płatności, będą każdorazowo wskazywane przez Partnera wedle jego wyboru. Każda Oferta musi wskazywać chociażby jedną metodę płatności:

a.        płatność całości kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w momencie dokonania Rezerwacji (Płatność pełna),

b.        płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Parterowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% w momencie dokonania Rezerwacji oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu (Płatność zaliczkowa),

3.        Użytkownik Portalu wybierający metodę Płatność pełna albo Płatność zaliczkowa, w zależności od warunków Oferty, może dokonać płatności za pomocą narzędzia płatności online poprzez poprzez wybór jednego z niżej wymienionych sposobów płatności:

a.        przelew internetowy,

b.        kartę płatniczą.

4.        W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu metody Płatności pełnej oraz sposobu płatności przelewem internetowym:

a.        po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową, umożliwiającą dokonanie płatności całej kwoty tytułem Rezerwacji, za pośrednictwem serwisu płatności online,  

b.        po dokonaniu płatności całej kwoty tytułem Rezerwacji w sposób określony w lit. a powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,

c.        IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 3 dni przed określoną w Rezerwacji datą rozpoczęcia pobytu, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,

d.        w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.

5.        W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu metody Płatności pełnej oraz sposobu płatności kartą płatniczą:

a.        po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową serwisu płatności online, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych do obciążenia karty płatniczej Użytkownika Portalu całą kwotą tytułem Rezerwacji, to jest w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego,

b.        karta płatnicza Użytkownika Portalu zostanie obciążona całą kwotą tytułem Rezerwacji,

c.        po dokonaniu płatności całej kwoty tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,

d.        IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 3 dni przed określoną w Rezerwacji datą rozpoczęcia pobytu, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,

e.        w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.

6.        Do metody Płatności zaliczkowej postanowienia ust. 4 i 5 mają odpowiednie zastosowanie, z tym zastrzeżeniem, że:

a.        pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,

b.        roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,

c.        ilekroć w postanowieniach ust. 4 i 5 mowa jest o całej kwocie tytułem Rezerwacji w przypadku wyboru metody Płatności zaliczkowej należy rozumieć, że mowa jest o zaliczce na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji.

7.        W celu uzyskania od Użytkowników Portalu akceptacji zasad i warunków dokonywania płatności, w tym dostępnych metod i sposobów płatności, zostaną one określone w Regulaminie Portalu w sposób analogiczny do powyższego.

 

§ 6.

Prowizja

 

1.        Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz IST wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości określonej, jako procent (%) od wartości brutto Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu, powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką (Prowizja). W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika Portalu, zgodnie z warunkami wskazanymi w Ofercie, Prowizja należna IST naliczana będzie od kwoty niepodlegającej zwrotowi na rzecz Użytkownika Portalu, powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

2.        Wartość procentowa Prowizji zostanie ustalona przez Strony w Umowie o współpracy.

3.        Prowizja należna IST rozliczana będzie w okresach miesięcznych, w ten sposób, że IST wystawi i prześle Partnerowi, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, fakturę VAT na łączną kwotę Prowizji należnej IST z tytułu wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu w poprzednim miesiącu. Do faktury dołączona będzie specyfikacja rozliczanych Rezerwacji.

4.        W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika Portalu, zgodnie z warunkami wskazanymi w Ofercie, Prowizja należna IST w kolejnych okresach rozliczeniowych, zostanie zmniejszona o wartość Prowizji, naliczonej i zapłaconej przez Partnera z tytułu Rezerwacji, które zostały następnie anulowane.

5.        Roszczenie o zapłatę Prowizji wymagalne staje się ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

6.        Zapłata Prowizji następować będzie w ten sposób, że kwota przekazywana Partnerowi przez IST z tytułu dokonanych rezerwacji, zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę Prowizji należnej IST, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. W ten sposób Strony dokonywać będą umownego potrącenia (kompensaty) wierzytelności IST względem Partnera z tytułu zapłaty Prowizji z wierzytelnościami Partnera względem IST z tytułu przekazania płatności za Rezerwację, chociażby powyższe wierzytelności Stron nie były jeszcze wymagalne.

7.        W razie gdyby sposób zapłaty określony w ust.6 nie mógł być zastosowany, Partner zobowiązany będzie do zapłaty należnego IST wynagrodzenia prowizyjnego w terminie określonym w fakturze, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

 

§ 7.

Wykonywanie usług przez Partnera

 

1.        Partner zobowiązuje się, w ramach wykonywania usług na rzecz Użytkownika Portalu, do przestrzegania przepisów prawa, w tym należytego wykonywania usług.

2.        Partner zobowiązuje się, że usługi objęte Ofertą oraz Rezerwacją, będą dostępne w terminach i na warunkach w nich określonych. W szczególności Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym wobec Użytkownika Portalu oraz osób korzystających z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, za brak dostępności usług/pokoi objętych Ofertą oraz Rezerwacją. W szczególności Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec ww. osób, w przypadku gdy nie jest on w stanie wykonać usług z powodu tzw. overbookingu.

3.        Partner nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak dostępności pokoi, w sytuacji gdy nadmierna ilość Rezerwacji, dokonanych za pośrednictwem Portalu, wynikała będzie z wyłącznej winy Idea Spa Travel.

4.        Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych Rezerwacją, wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym wobec Użytkownika Portalu lub osoby korzystającej z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, ponosi Partner. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień ust. 1 i 2 powyżej IST uprawniona będzie do rozwiązania Umowy o współpracy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5.        Partner nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika Portalu lub osoby korzystającej z usług Partnera na podstawie Rezerwacji, w przypadku gdy Rezerwacja z winy IST nie została przekazana Partnerowi przed przyjazdem ww. osób.

6.        Reklamacje składane za pośrednictwem Portalu lub do IST, będą przekazywane niezwłocznie Partnerowi (z wyłączeniem reklamacji na usługi świadczone przez Idea Spa Travel), nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji za pośrednictwem Portalu lub do Idea Spa Travel, z zastrzeżeniem, że do ww. okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

7.        Partner zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8.

Prawa autorskie do materiałów przekazywanych przez Partnera do prezentacji Oferty

 

Partner oświadcza i zobowiązuje się, że będzie posiadał prawo do korzystania z wszelkich materiałów przekazywanych do prezentacji ich na Portalu (Materiały), w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). Partner zobowiązuje się również, że korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich prezentacja na Portalu nie będzie naruszać praw, ani dóbr osobistych osób trzecich.

 

§ 9.

Czas trwania Umowy o współpracy i rozwiązanie Umowy o współpracy

 

1.        Umowa o współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.        O ile postanowienia Umowy o współpracy (w tym niniejszych OWU) nie stanowią inaczej, Umowa o współpracy może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o współpracy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.        Rozwiązanie albo wygaśnięcie Umowy o współpracy, w jakimkolwiek trybie, nie powoduje utraty ważności lub zmiany warunków Rezerwacji, dla których procedura zmierzająca do ich dokonania została rozpoczęta przez Użytkownika Portalu przed datą rozwiązania albo wygaśnięcia. Strony zobowiązują się do wypełnienia swoich obowiązków związanych z Rezerwacjami dokonanymi przed datą rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy o współpracy.

 

§ 10.

Poufność

 

1.        Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, do których Strony będą miały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy, przy czym za takie informacje uważa się również informacje dotyczące Użytkowników Portalu (Informacje poufne).

2.        Strony zobowiązują się do zawiadomienia drugiej Strony w przypadku, gdy ujawnienia Informacji poufnych wymagać będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.        Obowiązku w zakresie zachowania w poufności Informacji poufnych nie dotyczą informacji, które:

a.        są powszechnie znane lub dostępnie publiczne w wyniku zdarzeń innych niż naruszenie postanowień Umowy o współpracy, w tym OWU,

b.        muszą być ujawnione na mocy orzeczeń sądowych lub administracyjnych, w związku z prowadzonymi postępowaniami lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

c.        Strona ujawnia swoim doradcom prawnym, podatkowym lub księgowym.

4.        Niezależnie od postanowień ust. 1-3, Partner zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu przekazanych przez IST w związku z wykonaniem Umowy o współpracy. Partner zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych. Partner jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności, gdy użytkownik Portalu, którego dane dotyczą, wyrazi na to zgodę albo jest to niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu, w tym np. w celu wykonania obowiązków meldunkowych, pobrania opłaty klimatycznej itp.).

5.        W sytuacji, gdy Partner zamieści na Portalu Ofertę promocyjną, w okresie promocji Partner zobowiązuje się do:

a.        nieoferowania równocześnie w jakichkolwiek innych serwisach internetowych, takich samych lub podobnych usług/pokoi w takiej samej lub niższej cenie, jaka oferowana jest na Portalu,

b.        nieoferowania tej samej lub niższej ceny takich samych lub podobnych usług/pokoi dla klientów, którzy nie dokonali Rezerwacji za pośrednictwem Portalu.

6.        Naruszenie przez Partnera obowiązków, o których mowa w ust. 5 uprawnia IST do rozwiązania Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym lub do usunięcia Ofert Partnera bez konieczności wcześniejszego informowania Partnera.

 

§ 11.

Zwolnienie od odpowiedzialności

 

1.        Partner zobowiązuje się do zwolnienia IST z odpowiedzialności w przypadku skierowania do IST przez osobę trzecią, w tym przez Użytkownika Portalu lub osobę korzystającą z usług Partnera, jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją Umowy o współpracy, w szczególności:

a.        roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Partnera,

b.        roszczeń związanych z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a wynikających z korzystania z Materiałów, w tym w szczególności ich prezentacji na Portalu,

c.        roszczeń związanych z dostępnością usług/pokoi objętych Ofertą lub Rezerwacją;

d.        roszczeń związanych z treścią Oferty i sposobem wykonywania usług przez Partnera.

2.        Partner zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów procesowych i poza procesowych poniesionych przez IST w przypadku skierowania roszczeń wobec Idea Spa Travel przez w/w osoby.

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

 

1.        Prawem właściwym dla Umowy o współpracę i OWU jest prawo polskie.

2.        Wszelkie zmiany Umowy o współpracy dokonywane będą przez Strony w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej.

3.        Na podstawie przepisu art. 3841 Kodeksu cywilnego IST zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian bezpośrednio do treści OWU. Wszelkie zmiany OWU dokonywane będą przez IST za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu dokonania zmian, IST prześle Partnerowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony w Umowie o współpracy adres e-mailowy Pełnomocnika, treść OWU uwzględniającą zaproponowane zmiany. Partner w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości przez IST prześle do IST oświadczenia o akceptacji zmian (w formie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez IST). Zmiany będą obowiązywały od momentu otrzymania przez IST powyższego oświadczenia. Brak odpowiedzi Partnera w wyżej wymienionym terminie oznaczać będzie zgodę Partnera na zaproponowane zmiany. W tym samym terminie Partner uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o współpracy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

4.        Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy o współpracy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Idea Spa Travel.

5.        Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich zmianach danych adresowych podanych w Umowie o współpracy. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie danych adresowych, wysłanie przesyłki pocztowej poleconej, na ostatnio podany adres uznane będzie za prawidłowe, a przesyłka uznana będzie za skutecznie doręczoną.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij