Twoje idealne wakacje
Najciekawsze miejsca na wyciągnięcie ręki.

Infolinia +48 94 355 43 69 (pon-pt, 8:00-17:00)

Regulamin portalu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO IDEASPA.PL

obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

§ 1. 
Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin korzystania z portalu internetowego IdeaSpa.pl (Regulamin) określa zasady i sposób korzystania przez Użytkownika z portalu prowadzonego na stronie internetowej www.ideaspa.pl oraz www.ideaspa.com.pl (Portal). 
 2. Portal jest prowadzony przez spółkę Idea Spa Travel  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Armii Krajowej 20A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063728, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wpłaconym w całości, posiadającą NIP: 583-270-61-73 oraz REGON: 192355560 (IST ).
 3. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Portalu (Użytkownik Portalu, Użytkownik). 
 4. W ramach Portalu IST prezentuje, na zlecenie przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie (Partner), ofertę ich usług (Oferta), pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Partnerów rezerwacji Usług dokonywanych przez Użytkowników Portalu (Rezerwacja) oraz pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu Partnerowi płatności z tytułu Rezerwacji dokonanych przez Użytkowników Portalu na rzecz Partnera. Portal pełni jedynie funkcję platformy rezerwacyjnej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu.
 5. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik Portalu może dokonywać Rezerwacji usług świadczonych przez Partnerów, w tym w szczególności pobytów wypoczynkowych, pobytów typu Spa, pobytów kuracyjnych (Usługi), określonych w Ofertach zamieszczonych na Portalu, a tym samym zawrzeć z Partnerem umowę o świadczenie usług.
 6. IST nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Portalu, w celach o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej. IST nie jest stroną Rezerwacji, ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu; nie jest pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Portalu w zakresie dokonywania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy tymi podmiotami; nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Portalu; nie jest oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą Partnera.
 7. Regulamin nie stanowi umowy pomiędzy Użytkownikiem Portalu a Partnerem, ani nie kształtuje jej treści.
 8. IST jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności Portalu, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu (Polityka prywatności).
 9. IST nie pobiera od Użytkowników Portalu żadnych opłat za korzystanie z Portalu.
 10. Ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych na Portalu są cenami brutto. 
 11. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte wyłącznie daną Ofertą.
 
§ 2. 
Dostępność funkcji Portalu i Formularz rezerwacji 
 
 1. Użytkownik Portalu może przeglądać Oferty, prowadzić porównania Ofert i korzystać z innych ogólnie dostępnych funkcji Portalu przed rezerwacją.
 2. Przy składaniu Rezerwacji, Użytkownik Portalu zostanie poproszony o podanie danych osobowych oraz adresu e-mail, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także fakultatywnie, o ile będzie to możliwe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IST.
 3. W celu skorzystania z Usług Partnera prezentowanych na Portalu w formie oferty (Oferta) i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Portalu Użytkownik Portalu jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza Rezerwacji. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych według wymogów Portalu, niezbędnych do dokonania Rezerwacji oraz przyjęcia płatności na rzecz Partnera. Niepodanie przez Użytkownika wymaganych danych, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych, uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji powoduje, że umowa pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem nie zostaje zawarta.
 4. Niezbędne dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.
 5. Użytkownik Portalu dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Portalu.
 
§ 3. 
Rezerwacje
 
 1. Dokonanie Rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych na Portalu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej Ofercie i dalsze postępowanie, zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania Rezerwacji. W procesie dokonywania Rezerwacji Użytkownik Portalu ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu, a tym samym wyrażenia zgody na jego stosowanie. Bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Portalu.
 2. Dokonanie Rezerwacji wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi na rzecz Partnera.
 3. W związku z tym, że jedynym dostępnym narzędziem płatności jest płatność online, Użytkownik Portalu, w celu dokonania płatności zostanie przekierowany poza Portal, na stronę internetową podmiotu obsługującego system płatności online.
 4. Usługi związane z dokonywaniem płatności online, świadczone są przez podmiot trzeci, na zasadach określonych w jego regulaminie świadczenia usług.
 5. Proces rezerwacji rozpoczynał się będzie w momencie „kliknięcia” przycisku „REZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w systemie Portalu, a kończył w momencie skutecznego dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi na rzecz Partnera, zgodnie w wybraną metodą płatności.
 6. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik Portalu otrzyma wiadomość w formie elektronicznej (e-mailową), z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji.
 
§ 4.
Zmiana lub anulowanie Rezerwacji
 
 1. Każda Oferta prezentowana na Portalu zawierać będzie informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez Użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty.
 2. W celu wprowadzenia zmian lub anulowania Rezerwacji, Użytkownik Portalu zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym zakresie bezpośrednio i wyłącznie za pośrednictwem IST poprzez link zawarty w potwierdzeniu Rezerwacji. Oświadczenie o zmianie lub anulowaniu Rezerwacji złożone w inny sposób nie jest wiążące.
 3. Warunkiem skutecznego wprowadzenia zmiany lub anulowania Rezerwacji, jest otrzymanie przez Użytkownika wyraźnego potwierdzenia zaakceptowania zmiany lub anulowania Rezerwacji tj. w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail;
 4. Użytkownik Portalu nie ponosi kosztów wprowadzenia zmiany lub anulowania Rezerwacji, jeżeli są one dokonane zgodnie z warunkami określonymi w danej Ofercie, chyba że Oferta stanowi inaczej.
 5. IST niniejszym wskazuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, którą Użytkownik Portalu zawrze z Partnerem, na podstawie dokonanej Rezerwacji.
 
§ 5.
Metody i sposoby płatności za Usługi Partnera
 
 1. Każda Oferta Partnera prezentowana na Portalu zawiera informacje dotyczące Rezerwacji, metody i sposobu płatności. 
 2. Użytkownik Portalu, przy dokonywaniu Rezerwacji, uprawniony i zobowiązany będzie do dokonywania płatności wyłącznie za pośrednictwem IST działającego na rzecz Partnera, niezależnie od wybranej przez użytkownika Portalu metody i sposobu płatności.
 3. Użytkownik Portalu może dokonać płatności za pomocą narzędzia płatności online poprzez wybór jednego z niżej wymienionych sposobów płatności:
  a. przelew internetowy,
  b. karta płatnicza.
 4. W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu sposobu płatności przelewem internetowym:
  a. po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową, umożliwiającą dokonanie płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, za pośrednictwem serwisu płatności online,   
  b. po dokonaniu płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w sposób określony w lit. a powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,
  c. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,
  d. roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,
  e. IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 10 dni od daty dokonania Rezerwacji, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,
  f. w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.
 5. W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu sposobu płatności kartą płatniczą:
  a. po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową serwisu płatności online, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych do obciążenia karty płatniczej Użytkownika Portalu zadatkiem na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, to jest w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego, 
  b. karta płatnicza Użytkownika Portalu zostanie obciążona zadatkiem na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, 
  c. po dokonaniu płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,
  d. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,
  e. roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,
  f. IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 10 dni od daty dokonania Rezerwacji, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,
  g. w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.
 
§ 6.
Uprawnienia i odpowiedzialność IST 
 
 1. IST nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty Partnera oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Partnera. 
 2. IST nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkownika Portalu.
 
§ 7.
Ochrona własności intelektualnej
 
 1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Portalu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku uzyskania przez IST informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, IST wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń, pod rygorem odpowiedzialności za skutki tych naruszeń.
 3. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością IST i podlegają ochronie prawnej.
 
§ 8.
Reklamacje
 
 1. Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług winny być przekazywane bezpośrednio Partnerowi, którego Usług reklamacja dotyczy, a wyjątkowo - w przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z Partnerem - za pośrednictwem IST, na adres poczty elektronicznej service@ideaspa.pl. W przypadku, gdy reklamacja w sprawie związanej ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, zostanie złożona za pośrednictwem IST, przekaże ona reklamację Partnerowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, od dnia wpływu reklamacji do IST z zastrzeżeniem, że do ww. okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 2. Wszelkie reklamacje Użytkowników, związane z działaniem samego Portalu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem IST płatności, powinny być kierowane bezpośrednio do IST. IST rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O rezultatach rozpatrzenia reklamacji i powodach jej uwzględnienia/nieuwzględnienia IST poinformuje składającego reklamację w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego reklamację. W przypadku braku odpowiedzi IST, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 
§ 9.
Polityka prywatności stosowana przez Portal Internetowy Ideaspa.pl 
 
 1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) 
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu może wiązać się z przetwarzaniem przez Idea Spa Travel danych Użytkowników oraz osób korzystających z Usług Partnera na podstawie Rezerwacji. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Idea Spa Travel stanowi dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia RODO. Idea Spa Travel może także przetwarzać zbiorcze informacje o użytkownikach Portalu lub osobach korzystających z Usług Partnera na podstawie Rezerwacji, oraz świadczonych im przez Partnerów Usługach.
 3. Idea Spa Travel zbiera dane podawane przez Użytkownika w trakcie dokonywania przez niego Rezerwacji Usług objętych Ofertą w ramach Portalu.
 4. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu Rezerwacji Użytkownik akceptuje Regulamin. 
 5. Jednocześnie IST informuje, że w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia RODO przetwarza on dane osobowe Użytkownika podane w formularzu Rezerwacji w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Partnerem tj.: dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Portalu oraz przekazania Partnerowi danych Użytkownika dokonującego Rezerwacji, przyjmowania i przekazywania na rzecz Partnera płatności dokonywanych przez Użytkownika tytułem Rezerwacji oraz świadczenia przez Partnera Usług, a także w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 litera a) ROZPORZĄDZENIA RODO do przetwarzania danych na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Użytkownika, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług, badaniem rynku, zachowań i preferencji Użytkowników oraz dostosowaniem oferty Portalu do oczekiwań Użytkowników.
 6. Podanie danych osobowych, określonych w formularzu Rezerwacji jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Portalu i dokonania Rezerwacji Usług Partnera, w tym przyjmowania i przekazywania przez Idea Spa Travel i podmiot obsługujący system Rezerwacji i płatności online, płatności od Użytkowników na rzecz Partnera, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu Rezerwacji lub w module „Newsletter”, Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Idea Spa Travel, Partnerów oraz podmiot obsługujący system Rezerwacji i płatności online podanych przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych, o ile taka możliwość będzie dostępna na Portalu.
 8. Poprzez podanie adresu e-mail w module „Newsletter” Użytkownik Portalu oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie, na podany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych na Portalu, a także innych wysłanych przez IST w imieniu własnym lub na zlecenie jej Partnerów, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 9. Idea Spa Travel jest administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu. Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Partnerem, przekazywane są do Partnera, którego dotyczy Usługa objęta Rezerwacją, a także do podmiotu obsługującego system Rezerwacji i płatności online.
 10. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 11. W przypadku, gdy w ramach dokonywania Rezerwacji Użytkownik wskazuje osoby fizyczne korzystające z Usług Partnera na podstawie Rezerwacji, Idea Spa Travel jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku z dokonaniem Rezerwacji na Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Idea Spa Travel, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Idea Spa Travel informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych Idea Spa Travel uzyskał od użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania ich o przysługującym im prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych. Na żądanie Idea Spa Travel, Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań.
 12. Dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia usługi.
 13. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rezerwacyjnym. Dodatkowo Użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z dokonaną przez Użytkownika Rezerwacją, mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania wysyłając wiadomość na adres e-mail bok@ideaspa.pl lub pisemnie.
 14. Idea Spa Travel wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 15. W szczególności, za pomocą szyfrowania Idea Spa Travel zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.
 
§ 10.
Polityka plików cookies i usługa Google Analytics
 
 1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies. 
 2. W wyniku dostępu do Ofert Partnerów na Portalu i korzystania z Portalu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie Użytkownikowi dostępu do Portalu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści na Portalu oraz polepszyć funkcjonowanie Portalu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot prowadzący i obsługujący Portal.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 
§11.
Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie IST oraz jest udostępniony na Portalu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Użytkownika Portalu (pobranie w formie pliku PDF).
 2. IST zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona na Portalu wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji została rozpoczęta przez Użytkownika Portalu przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory sądowe poddane są jurysdykcji sądów polskich.
 4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy IST a Użytkownikiem Portalu, w szczególności związanych z reklamacją na świadczenie usług przez IST, stronom przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności z mediacji i sądu polubownego. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO IDEASPA.PL

z dnia 01.03.2018 r.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin korzystania z portalu internetowego IdeaSpa.pl (Regulamin) określa zasady i sposób korzystania przez Użytkownika z portalu prowadzonego na stronie internetowej www.ideaspa.pl oraz www.ideaspa.com.pl (Portal).

2.      Portal jest prowadzony przez spółkę Idea Spa Travel  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Armii Krajowej 20A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063728, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wpłaconym w całości, posiadającą NIP: 583-270-61-73 oraz REGON: 192355560 (IST ).

3.      Użytkownikiem Portalu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Portalu (Użytkownik Portalu, Użytkownik).

4.      W ramach Portalu IST prezentuje, na zlecenie przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie (Partner), ofertę ich usług (Oferta), pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Partnerów rezerwacji Usług dokonywanych przez Użytkowników Portalu (Rezerwacja) oraz pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu Partnerowi płatności z tytułu Rezerwacji dokonanych przez Użytkowników Portalu na rzecz Partnera. Portal pełni jedynie funkcję platformy rezerwacyjnej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu.

5.      Za pośrednictwem Portalu Użytkownik Portalu może dokonywać Rezerwacji usług świadczonych przez Partnerów, w tym w szczególności pobytów wypoczynkowych, pobytów typu Spa, pobytów kuracyjnych (Usługi), określonych w Ofertach zamieszczonych na Portalu, a tym samym zawrzeć z Partnerem umowę o świadczenie usług.

6.      IST nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Portalu, w celach o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej. IST nie jest stroną Rezerwacji, ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Portalu; nie jest pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Portalu w zakresie dokonywania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy tymi podmiotami; nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Portalu; nie jest oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą Partnera.

7.      Regulamin nie stanowi umowy pomiędzy Użytkownikiem Portalu a Partnerem, ani nie kształtuje jej treści.

8.      IST jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności Portalu, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu (Polityka prywatności).

9.      IST nie pobiera od Użytkowników Portalu żadnych opłat za korzystanie z Portalu.

10.  Ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych na Portalu są cenami brutto.

11.  Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte wyłącznie daną Ofertą.

 

§ 2.

Dostępność funkcji Portalu i Formularz rezerwacji 

1.      Użytkownik Portalu może przeglądać Oferty, prowadzić porównania Ofert i korzystać z innych ogólnie dostępnych funkcji Portalu przed rezerwacją.

2.      Przy składaniu Rezerwacji, Użytkownik Portalu zostanie poproszony o podanie danych osobowych oraz adresu e-mail, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także fakultatywnie, o ile będzie to możliwe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IST.

3.      W celu skorzystania z Usług Partnera prezentowanych na Portalu w formie oferty (Oferta) i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Portalu Użytkownik Portalu jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza Rezerwacji. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych według wymogów Portalu, niezbędnych do dokonania Rezerwacji oraz przyjęcia płatności na rzecz Partnera. Niepodanie przez Użytkownika wymaganych danych, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych, uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji powoduje, że umowa pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem nie zostaje zawarta.

4.      Niezbędne dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

5.      Użytkownik Portalu dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Portalu.

 

§ 3.

Rezerwacje

1.      Dokonanie Rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych na Portalu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej Ofercie i dalsze postępowanie, zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania Rezerwacji. W procesie dokonywania Rezerwacji Użytkownik Portalu ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu, a tym samym wyrażenia zgody na jego stosowanie. Bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Portalu.

2.      Dokonanie Rezerwacji wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi na rzecz Partnera.

3.      W związku z tym, że jedynym dostępnym narzędziem płatności jest płatność online, Użytkownik Portalu, w celu dokonania płatności zostanie przekierowany poza Portal, na stronę internetową podmiotu obsługującego system płatności online.

4.      Usługi związane z dokonywaniem płatności online, świadczone są przez podmiot trzeci, na zasadach określonych w jego regulaminie świadczenia usług.

5.      Proces rezerwacji rozpoczynał się będzie w momencie „kliknięcia” przycisku „REZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w systemie Portalu, a kończył w momencie skutecznego dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi na rzecz Partnera, zgodnie w wybraną metodą płatności.

6.      Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik Portalu otrzyma wiadomość w formie elektronicznej (e-mailową), z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji.

 

§ 4.

Zmiana lub anulowanie Rezerwacji

1.      Każda Oferta prezentowana na Portalu zawierać będzie informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez Użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty.

2.      W celu wprowadzenia zmian lub anulowania Rezerwacji, Użytkownik Portalu zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym zakresie bezpośrednio i wyłącznie za pośrednictwem IST poprzez link zawarty w potwierdzeniu Rezerwacji. Oświadczenie o zmianie lub anulowaniu Rezerwacji złożone w inny sposób nie jest wiążące.

3.      Warunkiem skutecznego wprowadzenia zmiany lub anulowania Rezerwacji, jest otrzymanie przez Użytkownika wyraźnego potwierdzenia zaakceptowania zmiany lub anulowania Rezerwacji tj. w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail;

4.      Użytkownik Portalu nie ponosi kosztów wprowadzenia zmiany lub anulowania Rezerwacji, jeżeli są one dokonane zgodnie z warunkami określonymi w danej Ofercie, chyba że Oferta stanowi inaczej.

5.      IST niniejszym wskazuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, którą Użytkownik Portalu zawrze z Partnerem, na podstawie dokonanej Rezerwacji.

 

§ 5.

Metody i sposoby płatności za Usługi Partnera

1.      Każda Oferta Partnera prezentowana na Portalu zawiera informacje dotyczące Rezerwacji, metody i sposobu płatności.

2.      Użytkownik Portalu, przy dokonywaniu Rezerwacji, uprawniony i zobowiązany będzie do dokonywania płatności wyłącznie za pośrednictwem IST działającego na rzecz Partnera, niezależnie od wybranej przez użytkownika Portalu metody i sposobu płatności.

3.      Użytkownik Portalu może dokonać płatności za pomocą narzędzia płatności online poprzez wybór jednego z niżej wymienionych sposobów płatności:

 1. przelew internetowy,
 2. karta płatnicza.

4.      W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu sposobu płatności przelewem internetowym:

 1. po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową, umożliwiającą dokonanie płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, za pośrednictwem serwisu płatności online,  
 2. po dokonaniu płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w sposób określony w lit. a powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,
 3. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,
 4. roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,
 5. IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 10 dni od daty dokonania Rezerwacji, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,
 6. w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.

5.      W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu sposobu płatności kartą płatniczą:

 1. po dokonaniu wyboru Oferty, użytkownik Portalu zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową serwisu płatności online, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych do obciążenia karty płatniczej Użytkownika Portalu zadatkiem na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji, to jest w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego,
 2. karta płatnicza Użytkownika Portalu zostanie obciążona zadatkiem na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji,
 3. po dokonaniu płatności zadatku na poczet kwoty należnej Partnerowi tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, użytkownik Portalu niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez IST również do Partnera,
 4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik Portalu zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na rzecz Partnera w chwili rozpoczęcia pobytu w obiekcie Partnera,
 5. roszczenia wynikające z ewentualnego braku zapłaty pozostałej części kwoty tytułem Rezerwacji będą dochodzone bezpośrednio przez Partnera, bez udziału Idea Spa Travel,
 6. IST przekaże Partnerowi wpłaconą przez Użytkownika Portalu kwotę najpóźniej w terminie 10 dni od daty dokonania Rezerwacji, po uprzednim pomniejszeniu tejże kwoty o należną IST kwotę Prowizji,
 7. w przypadku zażądania przez Użytkownika Portalu wystawienia faktury VAT, faktura ta zostanie wystawiona bezpośrednio przez Partnera.

 

§ 6.

Uprawnienia i odpowiedzialność IST 

1.      IST nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty Partnera oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Partnera.

2.      IST nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkownika Portalu.

 

§ 7.

Ochrona własności intelektualnej

1.      Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Portalu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.      W przypadku uzyskania przez IST informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, IST wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń, pod rygorem odpowiedzialności za skutki tych naruszeń.

3.      Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością IST i podlegają ochronie prawnej.

 

§ 8.

Reklamacje

1.      Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług winny być przekazywane bezpośrednio Partnerowi, którego Usług reklamacja dotyczy, a wyjątkowo - w przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z Partnerem - za pośrednictwem IST, na adres poczty elektronicznej service@ideaspa.pl. W przypadku, gdy reklamacja w sprawie związanej ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, zostanie złożona za pośrednictwem IST, przekaże ona reklamację Partnerowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, od dnia wpływu reklamacji do IST z zastrzeżeniem, że do ww. okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

2.      Wszelkie reklamacje Użytkowników, związane z działaniem samego Portalu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem IST płatności, powinny być kierowane bezpośrednio do IST. IST rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O rezultatach rozpatrzenia reklamacji i powodach jej uwzględnienia/nieuwzględnienia IST poinformuje składającego reklamację w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego reklamację. W przypadku braku odpowiedzi IST, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

§ 9.

Polityka prywatności stosowana przez Portal Internetowy Ideaspa.pl 

1.      Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa).

2.      Korzystanie przez Użytkowników z Portalu może wiązać się z przetwarzaniem przez Idea Spa Travel danych Użytkowników oraz osób korzystających z Usług Partnera na podstawie Rezerwacji. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Idea Spa Travel stanowi dane osobowe w rozumieniu Ustawy. Idea Spa Travel może także przetwarzać zbiorcze informacje o użytkownikach Portalu lub osobach korzystających z Usług Partnera na podstawie Rezerwacji, oraz świadczonych im przez Partnerów Usługach.

3.      Idea Spa Travel zbiera dane podawane przez Użytkownika w trakcie dokonywania przez niego Rezerwacji Usług objętych Ofertą w ramach Portalu.

4.      Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu Rezerwacji Użytkownik akceptuje Regulamin.

5.      Jednocześnie IST informuje, że w oparciu o przepis art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy przetwarza on dane osobowe Użytkownika podane w formularzu Rezerwacji w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Partnerem tj.: dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Portalu oraz przekazania Partnerowi danych Użytkownika dokonującego Rezerwacji, przyjmowania i przekazywania na rzecz Partnera płatności dokonywanych przez Użytkownika tytułem Rezerwacji oraz świadczenia przez Partnera Usług, a także do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez IST tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Portalu do oczekiwań Użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych.

6.      Podanie danych osobowych, określonych w formularzu Rezerwacji jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Portalu i dokonania Rezerwacji Usług Partnera, w tym przyjmowania i przekazywania przez Idea Spa Travel i podmiot obsługujący system Rezerwacji i płatności online, płatności od Użytkowników na rzecz Partnera, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

7.      Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu Rezerwacji lub w module „Newsletter”, Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Idea Spa Travel, Partnerów oraz podmiot obsługujący system Rezerwacji i płatności online podanych przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych, o ile taka możliwość będzie dostępna na Portalu.

8.      Poprzez podanie adresu e-mail w module „Newsletter” Użytkownik Portalu oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie, na podany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych na Portalu, a także innych wysłanych przez IST w imieniu własnym lub na zlecenie jej Partnerów, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Portalu.

9.      Idea Spa Travel jest administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu. Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Partnerem, przekazywane są do Partnera, którego dotyczy Usługa objęta Rezerwacją, a także do podmiotu obsługującego system Rezerwacji i płatności online.

10.  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

11.  W przypadku, gdy w ramach dokonywania Rezerwacji Użytkownik wskazuje osoby fizyczne korzystające z Usług Partnera na podstawie Rezerwacji, Idea Spa Travel jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku z dokonaniem Rezerwacji na Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Idea Spa Travel, mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Idea Spa Travel informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych Idea Spa Travel uzyskał od użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do (a) uzyskania zgody tych osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych przez Idea Spa Travel, (b) poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania, oraz, (c) na żądanie Idea Spa Travel, przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań. Osoby takie mają prawo (a) do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację, (b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, gdy Idea Spa Travel zamierzałaby je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywałaby ich dane osobowe innemu administratorowi danych.

12.  Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rezerwacyjnym. Dodatkowo Użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z dokonaną przez Użytkownika Rezerwacją, mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania wysyłając wiadomość na adres e-mail bok@ideaspa.pl lub pisemnie.

13.  Idea Spa Travel wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

14.  W szczególności, za pomocą szyfrowania Idea Spa Travel zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

 

§ 10.

Polityka plików cookies i usługa Google Analytics

1.      Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.

2.      W wyniku dostępu do Ofert Partnerów na Portalu i korzystania z Portalu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie Użytkownikowi dostępu do Portalu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści na Portalu oraz polepszyć funkcjonowanie Portalu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot prowadzący i obsługujący Portal.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.      W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

8.      Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

9.      Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

§11.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie IST oraz jest udostępniony na Portalu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Użytkownika Portalu (pobranie w formie pliku PDF).

2.      IST zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona na Portalu wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji została rozpoczęta przez Użytkownika Portalu przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

3.      Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory sądowe poddane są jurysdykcji sądów polskich.

4.      W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy IST a Użytkownikiem Portalu, w szczególności związanych z reklamacją na świadczenie usług przez IST, stronom przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności z mediacji i sądu polubownego.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij